Avís Legal


La informació continguda en este web és la vigent en la data de la seua última actualització, i ha de ser considerada com una informació introductòria per a l'usuari, relativa als productes i servicis i a altres informacions incloses.

Fundación Cajamar rebutja la responsabilitat que derive de la mala utilització dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar-los quan vullga, a eliminar-los, limitar-los o impedir-hi l'accés, de manera temporal o definitiva.

Fundación Cajamar rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en este web i, per tant, no elaborada per Fundación Cajamar o no publicada amb el seu nom. Especialment, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en webs de terceres persones connectats per enllaços (links) amb el web de Fundación Cajamar.

Fundación Cajamar no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es pogueren produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc es fa responsable de les conseqüències que pogueren derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.

La reproducció, la còpia, l'ús, la distribució, la comercialització, la comunicació pública o qualsevol altra activitat que es puga fer amb la informació continguda en este web i que es realitze sense autorització de Fundación Cajamar és una infracció que castiga la legislació vigent.

D'acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999, l'usuari queda informat de la incorporació de les seues dades als fitxers automatitzats existents en Fundación Cajamar i del seu tractament. Les dades obtingudes seran les derivades de la navegació i de les consultes o suggeriments de l'usuari. Este té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seues dades i a la seua utilització per a qualsevol finalitat diferent de la manifestada en este avís, i pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establits en la legislació vigent. Per a fer-ho, haurà de contactar amb Fundación Cajamar a través del formulari de contacte.

L'usuari accepta que les seues dades puguen ser cedides exclusivament per a les finalitats a què es referix el paràgraf anterior a Cajamar Caja Rural, SCC, a societats participades per Cajamar Caja Rural, SCC, o a altres amb què Fundación Cajamar establisca acords de col·laboració. L'acceptació de l'usuari perquè puguen ser tractades o cedides les seues dades en la forma establida en este paràgraf té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.